کارشناسی تغذیه ای (کد:51124)
بررسی جامع مدیریت حاصلخیزی خاک، چگونگی استفاده از کودهای زیستی، آلی و شیمیایی، توصیه و دستورالعمل‌های صحیح مصرف کود و تغذیه گیاهی جهت رشد بهینه گیاه و بهبود خاک کشاورزی، مصرف کود در مناطق دیم، مدیریت تغذیه بر اساس رشد گیاه و جلوگیری از افراط و تفریط در مصرف کودها، استفاده از کودهای نوین و محرک‌های رشد گیاهی، توجه به تولید محصول مغذی و با کیفیت در توصیه کودی از جمله ویژگی‌های برنامه جامع کارشناسان بخش کشاورزی شرکت توسعه تجارت بات می‌باشد. تمامی توصیه‌های تغذیه‌ای کارشناسان به بهره‌برداران بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های آنالیز خاک و تجزیه برگ که بر روی نمونه‌های ارسالی در آزمایشگاه‌های مجهز انجام می‌گیرد، می‌باشد.

کارشناسی تغذیه ای
کارشناسی تغذیه ای
کارشناسی تغذیه ای


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.