کارشناسی خاک (کد:51123)
متخصصین خاکشناسی شرکت توسعه تجارت بات، میزان مواد غذایی موجود در خاک‌های مناطق مختلف را بررسی می‌کنند و بهترین راه افزایش میزان مواد مورد نیاز و کاهش آثار سوء موادی که میزان آن از حد طبیعی بیش‌تر است را بیان می‌کنند و درصورتی‌که خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود باشد، راه‌حل‌های ترکیبی ارائه می‌دهند.
خاک‌شناسان می‌توانند با شیوه‌های غیرعادی، مثلا با اضافه نمودن برخی مواد به خاک و شستشوی مداوم آن، ساختار شیمیایی و با شخم مناسب و اضافه نمودن کودهای گیاهی به خاک، ساختار فیزیکی آن را بهبود بخشند.
کارشناسان گیاهان و جاندارانی را که می‌توانند باعث بهبود کیفیت خاک از نظر شیمیایی یا فیزیکی شوند را بر اساس نوع خاک پیشنهاد می‌کنند. این تحقیقات و مشاوره‌ها در قالب موارد زیر انجام می‌گیرند:
  • مطالعه و بررسی خصوصیات، تشکیل و طبقه بندی خاک‌های منطقه و تعیین استعداد و قابلیت اراضی برای مصارف گوناگون کشاورزی و منابع طبیعی.
  • انجام تحقیقات در زمینه حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و روش‌های مناسب جلوگیری از کاهش مواد آلی خاک‌ها.
  • انجام تحقیقات در زمینه مواد آلاینده خاک و تهیه روش‌های مناسب برای رفع آلودگی خاک کشور.
  • انجام تحقیقات در زمینه روابط خاک و آب و گیاه و تعیین بازده آبیاری.
  • انجام آزمایش‌های تجزیه‌های فیزیکی یا شیمیایی نمونه خاک‌های منطقه.

کارشناسی خاک
کارشناسی خاک
کارشناسی خاک
کارشناسی خاک


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.