سالن های تولید قارچ دکمه ای و صدفی (کد:5120202092)
قارچ خوراکی از زمان های بسیار قدیم در دامنه کوه ها و دشت ها و روی تنه درختان روییده و مردم از آن استفاده خوراکی می کردند. از آن جایی که تولید این محصول بر روی ضایعات استحصالی محصولات زراعی و باغی ممکن می باشد می تواند به عنوان روشی برای استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی و تامین بخشی از غذای جامعه مورد توجه قرار گیرد.
 


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.