گلخانه های نیمه استوانه ای یا کوانست (کد:5120202013)
اسكلت آن توسط لوله های آب ساخته می شود كه قوس 180 درجه دارند و توسط تیر های فرعی كه در امتداد طولی گلخانه قرار دارند نگهداشته می شود. فاصله تیر های اصلی از هم 4.5 متر و فاصله تیر های فرعی از هم 2/1-9/0 متر می باشد كه به صورت مجزا از هم قرار گرفته اند .
 

کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.