تجارت محصولات باغی (کد: 5511)
ايــران در صــادرات محصــولات بــاغي در مقايســه بــا صــادرات محصــولات زراعــي در جايگــاه مطلوب‌تري قرار دارد. از بين محصولات باغي در سطح جهاني در صادرات خرما، كشمش و پسته داراي امتيازاتي می باشد و آنچه كه مسلم است با وجود اين پتانسيل‌ها هنوز ايران نتوانسته است به جايگـاه اصلي خود در تجارت جهاني محصولات كشاورزي دست يابد. نكته‌اي را كه بايد بدان توجه داشت پرهيز از برنامه‌ريزي بـراي صـادرات مـواد اوليه و خام كشاورزي به بازارهاي جهاني به جاي صادرات فـرآوري شـده خواهـد بـود. تجربـه سـاليان گذشته در خصوص پسته، خرما و ... به شكل اوليه آن نشان داده است كـه نـه تنهـا ميـزان منافع حاصل از صادرات اوليه پايين مي باشد، بلكه انتقال شو‌ک‌هاي مختلف بـازار ايـن محصـولات در كشورهاي مقصد همواره تهديدي براي اقتصاد توليد محصولات مزبور بوده است.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.