مهندسی محصولات (کد: 5412)
پیش‌بینی عملکرد محصولات زراعی یکی از ابزارهای مدیریتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی است. متغیرهای آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی نقش اساسی در پیش‌بینی عملکرد ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین عواملی که در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی اهمیت دارد رعایت زمان مناسب برای کشت است. افزایش تولیدات کشاورزی به‌واسطه افزایش سطح کشت، بهبود عملکرد و یا تلفیقی از این دو امکان‌پذیراست. هر چند متغیرهای مختلف اقتصادی، فنی و زراعی در افزایش تولیدات کشاورزی تعیین کننده هستند اما تمامی این متغیرها تاثیر نهایی خود را با تاثیر بر تغییرات سطح کشت و بهبود عملکرد نمایان می‌سازند. بهبود عملکرد در واحد سطح بسیار حائز اهمیت است و کمترین آثار و تبعات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. هدف از مهندسی محصولات توجه به تمامی جنبه‌های مدیریتی در تولید یک محصول مرغوب است.


کلید دسترسی به تقسیم بندی های این بخش
واحد مهندسی محصولات در این مجموعه با توجه به بخش بندی زیر مورد بررسی قرار می گیرد . لطفا جهت ورود به هریک از بخش های نمایش داده شده در زیر ، آنرا کلیک کنید
کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.