مهندسی در محصولات زراعی (کد: 54120)
زراعت تحت تاثير متقابل عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي می‌باشد. هر چند كه عوامل ژنتيكي، سقف عملكرد گياهان و پتانسيل توليد را تعيين می‌کند، عوامل محيطي موجود شرايط دستيابي به اين پتانسيل را فراهم می‌سازند. با رشد دانش زراعت و اصلاح نباتات، بهبود فناوری‌های كشاورزي در زمینه‌های عملكرد، نگهداري و حمل‌ونقل محصولات كشاورزي و نيز اهميت يافتن تجارت و مسائل اقتصادي، گرايش به سمت توليد بيشتر افزايش يافته و با رشد فزاينده جمعيت شتاب بيشتري نيز به خود گرفته است. اگرچه كاربرد نهاده‌هایی همچون ماشین‌آلات، كودهاي معدني، سوخت‌های فسيلي، سموم شيميايي، بذور اصلاح‌شده و آبياري، عملكرد و توليد محصولات زراعي را افزايش داده است اما در مقابل، باعث مشكلات گسترده اكولوژيكي و اجتماعي شده است. به تعبير ديگر، سيستم زراعي مطلوب جهت دستيابي به سود اقتصادي، بايد از یک‌سو به دنبال سازگارترين عمليات تناوبي با هدف بهبود حاصلخيزي خاک‌های زراعي در درازمدت باشد و از سوي ديگر موجبات افزايش انعطاف‌پذیری سيستم را به‌نحوی‌که قابليت پذيرش فناوري و يا گياهان جديد را داشته باشد فراهم كند. يكي از راهبردهاي اصلي در پايداري يك سيستم زراعي افزايش تنوع سيستم در زمان و مكان از طريق اجراي روش‌هایی همچون تناوب و تلفيق می‌باشد. الگوي كاشت يا به عبارتي تناوب گياهان زراعي در حقيقت به‌منزله برنامه‌ای هدفمند براي توليد محصولات كشاورزي در يك اقليم يا منطقه زراعي می‌باشد. اين برنامه توليد، علاوه بر ضرورت تطابق با شرايط بيوفيزيكي محيط (به‌منظور حداكثر استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود) الزاما بايستي اهداف مختلفي را كه به‌واسطه اقتضاي محيط و يا پيشينه زراعي (فرهنگ زراعي) به وجود آمده‌اند نيز در برداشته باشد. نتيجه تلاش متخصصين اصلاح نباتات، افزايش عملكرد گياهان زراعي به كمك روش‌های كلاسيك اصلاح نباتات و گزينش صفات موثر در بهبود عملكرد می‌باشد (مانند توليد گندم‌های پاكوتاه و با برگ‌های عمودي). در حال حاضر، بعد جديدي به روند اصلاح گياهان زراعي تحت عنوان اصلاح گياهان اضافه‌شده است. اين روش، راهكاري جايگزين جهت انتخاب براي عملكرد یک مدل يا تيپ ایده آل محسوب می‌شود و طبق تعريف، تيپ ايده آل عبارت است از روشي اصلاحي جهت بهبود ژنتيكي پتانسيل عملكرد و كارايي توليد بر اساس تغيير در برخي صفات خاص و منفرد گياه. مديريت دقيق آفات و بیماری‌ها می‌تواند موجب كاهش هزینه‌های توليد محصولات زراعي و همچنين كاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشي از كاربرد آفت‌کش‌ها شود؛ اما از سوي ديگر بايد هزينه نمونه‌برداری آفت و يا بيماري در مقياس كوچك در مزرعه هم در نظر گرفته شود. در واقع بايد درجه وابستگي عملكرد كمي و كيفي محصول و هزینه‌های مربوط به تغييرات مزرعه در نظر گرفته شود و سپس اقدام به استفاده از فناوری‌های مربوط به كشاورزي دقيق شود تا مديريت دقيق اعمال‌شده مقرون‌به‌صرفه باشد.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.