مهندسی در نهالستان (کد: 54123)
احداث باغ‌های سالم، يكنواخت و اقتصادي زماني ميسر می‌شود كه زمینه‌های لازم براي توليد نهال سالم و داراي اصالت ژنتيكي و مطابق با استانداردهای مصوب فراهم گردد و تمامی جنبه‌های مدیریتی با نظارت مهندسین متخصص اعمال شود. نهالستان بايد در محلي احداث شود كه داراي اقليم مناسب و از لحاظ شرايط آب، هوا و خاك براي توليد و تكثير نهال مورد نظر مناسب باشد. همچنین بايد در محلي احداث شود كه از نظر عدم آلودگي به آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای مورد تأييد سازمان حفظ نباتات كشور باشد. رعايت فاصله بين نهالستان‌های غير هم‌خانواده با باغات آلوده و مجاور ضروری است. فراهم آوری تاسيسات و تجهيزات مورد نياز احداث نهالستان، رعایت نکات بهداشتی و قرنطینه‌ای در نهالستان، استفاده از کودها و آبیاری مناسب، رعایت عملیات آیش و جلوگیری از ورود و توسعه آفات و بیماری‌ها و مبارزه با علف‌های هرز در نهالستان باعث افزایش تولید نهال‌های سالم و قابل عرضه در بازار فروش می‌شود.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.