مهندسی کود (کد: 54100)
مهندسی کود، تولیدکنندگان را به سمت تولید بهترین نوع و برند‌ کودها سوق می‌دهد. به‌نحوی‌که اثرات زیان‌بار زیست‌محیطی و صدمات حاصله به گیاه در اثر تولید نادرست و نامناسب کودها تقلیل یابد. امروزه گرایش کشاورزی مدرن به سمت مصرف کودهای آلی ارگانیک، زیستی بیولوژیک و نانو کودها می‌باشد. آزمايشگاه آنالیز و كنترل كيفي كود که شامل آزمایشگاه کنترل کیفی کودهای شیمیایی و آزمایشگاه کنترل كودهاي آلی – زیستی می‌باشد باید مراحل تولید هرکدام از این کودها را تائید کند. به‌عبارتی هدف از مهندسی کود این است که با شناخت آنالیز اجزای تشکیل دهنده هر نوع کود به بهترین فرآیند تولید آن کود برسند که این کود کمترین صدمات حاصله در زیست‌محیطی و گیاه داشته باشد. ما راغب هستیم که بحث مهندسی کود در تک تک شاخه‌های مختلف انواع کود به صورت تخصصی عمل شود و به نوعی مدیریت مهندسی تولید کود را در این بخش داشته باشد.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.