پرتال جامع مدیریت تولید و بازرگانی کشاورزی, جمهوری اسلامی ایران